سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری یکی از اقسام سیم و کابل است که توانایی انعطاف پذیری بالایی دارد. سیم و کابل کسری به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسبی که دارد طرفداران زیادی پیدا کرده است.

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم 0.51.750.000سیم 0.752.540.000
سیم 13.090.000سیم1.54.680.000
سیم 2.57.410.000سیم 412.000.000
سیم 617.500.000سیم 10301.000
سیم 16*1464.000سیم 25*1762.000
سیم 35*11.025.000سیم 50*11.482.000
سیم 70*12.150.000سیم 95*13.000.000
کابل 120*14.000.000کابل150*15.000.000
کابل 185*16.300.000کابل240*18.100.000
کابل 300*19.600.000
سیم نایلونی 0.5*24.040.000سیم نایلونی 0.75*25.230.000
سیم نایلونی 1*26.320.000سیم نایلونی 1.5*28.740.000
سیم نایلونی 2.5*213.900.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی 70*1120.000سیم آلومینیومی 95*1158.000
سیم آلومینیومی 120*1195.000سیم آلومینیومی 150*1233.000
سیم آلومینیومی 185*1270.000سیم آلومینیومی 240*1374.000
سیم آلومینیومی 300*1550.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری25*32.890.000تخت کسری35*33.760.000
تخت کسری50*35.270.000تخت کسری70*37.350.000
تخت کسری 1.5*12977.000تخت کسری2.5*121.710.000
تخت کسری25*43.759.000تخت کسری 35*45.000.000
تخت کسری 10*41.540.000تخت کسری16*42.300.000
تخت کسری 4*4741.000تخت کسری 6*41.050.000
تخت کسری 1.5*4284.000تخت کسری2.5*4457.000
تخت کسری 1.5*8660.000تخت کسری 2.5*81.155.000
تخت کسری1.5*161.334.000تخت کسری2.5*162.415.000
تخت کسری 0.75*201.166.000تخت کسری1.5*201.733.000
تخت کسری0.75*241.365.000تخت کسری1.5*242.080.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری 0.5+223.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری 0.5*24.127.000سیم نایلونی کسری 0.75*25.345.000
سیم نایلونی کسری 1*26.447.000سیم نایلونی کسری 1.5*29.009.000
سیم نایلونی کسری 2.5*214.175.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری 1.5*138/000سیم نسوز کسری 2.5*145/000
سیم نسوز کسری 2.567.000سیم نسوز کسری 495.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری 0.5*255.000کابل افشان کسری 0.75*272.000
کابل افشان کسری 1*284.000کابل افشان کسری 1.5*2116.000
کابل افشان کسری 2.5*2190.000
کابل افشان کسری 4*2290.000کابل افشان کسری 6*2400.000
کابل افشان کسری 10*2715.000کابل افشان کسری 16*21.130.000
کابل افشان کسری 0.5*374.000کابل افشان کسری 0.75*3102.000
کابل افشان کسری 1*3121.000کابل افشان کسری 1.5*3170.000
کابل افشان کسری 2.5*3268.000کابل افشان کسری 4*3423.000
کابل افشان کسری 6*3595.000کابل افشان کسری 10*31.030.000
کابل افشان کسری 16*31.510.000کابل افشان کسری 25*32.500.000
کابل افشان کسری 16+25*33.100.000کابل افشان کسری 35*33.220.000
کابل افشان کسری 16+35*33.850.000کابل افشان کسری 50*34.600.000
کابل افشان کسری 25+50*35.600.000کابل افشان کسری 70*36.700.000
کابل افشان کسری 35+70*38.100.000کابل افشان کسری 95*310.000.000
کابل افشان کسری 50+95*311.800.000کابل افشان کسری0.5*496.000
کابل افشان کسری 70+120*315.000.000کابل افشان کسری 70+150*320.000.000
کابل افشان کسری 0.75*4125.000کابل افشان کسری 1*4152.000
کابل افشان کسری 1.5*4209.000کابل افشان کسری 2.5*4340.000
کابل افشان کسری 4*4537.000کابل افشان کسری 6*4760.000
کابل افشان کسری 10*41.330.000کابل افشان کسری 16*42.000.000
کابل افشان کسری 25*43.310.000کابل افشان کسری 35*44.420.000
کابل افشان کسری 0.5*5130.000کابل افشان کسری 0.75*5160.000
کابل افشان کسری 1*5193.000کابل افشان کسری 1.5*5266.000
کابل افشان کسری 2.5*5424.000کابل افشان کسری 4*5698.000
کابل افشان کسری 6*5974.000کابل افشان کسری 10*51.670.000
کابل افشان کسری 16*52.510.000کابل افشان کسری 25*54.210.000
کابل افشان کسری 35*55.480.000
کابل افشان کسری 0.5*6176.000کابل افشان کسری 0.75*6230.000
کابل افشان کسری 1*6268.000کابل افشان کسری 1.5*6364.000
کابل افشان کسری 0.5*7205.000
کابل افشان کسری 0.75*7262.000کابل افشان کسری 1*7293.000
کابل افشان کسری 1.5*7383.000کابل افشان کسری 2.5*7676.000
کابل افشان کسری 4*71.230.000کابل افشان کسری 6*71.740.000
کابل افشان کسری 10*73.020.000کابل افشان کسری 0.5*8228.000
کابل افشان کسری 0.75*8306.000کابل افشان کسری 1*8346.000
کابل افشان کسری 1.5*8475.000کابل افشان کسری 2.5*8820.000
کابل افشان کسری 0.5*10296.000کابل افشان کسری 0.75*10394.000
کابل افشان کسری 1*10432.000کابل افشان کسری 1.5*10598.000
کابل افشان کسری 2.5*101.020.000کابل افشان کسری 0.5*12350.000
کابل افشان کسری 0.75*12480.000کابل افشان کسری 1*12512.000
کابل افشان کسری 1.5*12700.000کابل افشان کسری 2.5*121.200.000
کابل افشان کسری 0.75*14580.000کابل افشان کسری 1*14625.000
کابل افشان کسری 1.5*14865.000
کابل افشان کسری 0.5*16474.000کابل افشان کسری 0.75*16650.000
کابل افشان کسری 1*16693.000کابل افشان کسری 1.5*16953.000
کابل افشان کسری 2.5*161.720.000کابل افشان کسری 0.5*20610.000
کابل افشان کسری 0.75*20820.000کابل افشان کسری 1*20902.000
کابل افشان کسری 1.5*201.250.000کابل افشان کسری 2.5*202.190.000
کابل افشان کسری 0.5*24740.000کابل افشان کسری 0.75*24970.000
کابل افشان کسری 1*241.030.000کابل افشان کسری 1.5*241.490.000
کابل افشان کسری 2.5*242.740.000کابل افشان کسری 0.5*30920.000
کابل افشان کسری 0.75*301.230.000کابل افشان کسری 1*301.400.000
کابل افشان کسری 1.5*301.990.000کابل افشان کسری 0.5*401.250.000
کابل افشان کسری 0.75*401.750.000کابل افشان کسری 1*401.050.000
کابل افشان کسری 1.5*402.700.000کابل افشان کسری 0.5*501.800.000
کابل افشان کسری 0.75*502.400.000کابل افشان کسری 1*502.850.000
کابل افشان کسری 1.5*524.000.000کابل افشان کسری 0.5*602.350.000
کابل افشان کسری 1.5*615.000.000
کابل افشان کسری 0.75*603.050.000کابل افشان کسری 1*603.500.000
مهار 1.5*121.190.000مهار 1.5*161.630.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی 10*2194.000کابل آلومینیومی 16*2273.000
کابل آلومینیومی 6*2158.000
کابل آلومینیومی 25*2370.000کابل آلومینیومی 35*2452.000
کابل آلومینیومی 10*4278.000کابل آلومینیومی 16*4399.000
کابل آلومینیومی 25*4567.000کابل آلومینیومی 35*4746.000
کابل آلومینیومی 16*5462.000کابل آلومینیومی 25*5751.000
کابل آلومینیومی 35*5819.000کابل آلومینیوم 16+25*3504.000
کابل آلومینیوم 16+35*3651.000کابل آلومینیوم 25+50*3760.000
کابل آلومینیوم 35+70*3-
کابل کولری 1*415.645.000کابل کولری 1.5*418.500.000
کابل کولری 1*517.200.000کابل کولری 1.5*524.000.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک 16*1488.000کابل خشک 25*1800.000
کابل خشک 35*11.076.000کابل خشک 50*11.557.000
کابل خشک 95*13.255.000کابل خشک 10*1325.000
کابل خشک 70*12.195.000کابل خشک 1.5*2126.000
کابل خشک 2.5*2189.000کابل خشک 4*2307.000
کابل خشک 6*2410.000کابل خشک 10*2729.000
کابل خشک 25*21.617.000
کابل خشک 16*21.092.000کابل خشک 1.5*3182.000
کابل خشک 2.5*3272.000کابل خشک 4*3450.000
کابل خشک 6*3597.000کابل خشک 10*31.064.000
کابل خشک 16*31.586.000کابل خشک 25*32.604.000
کابل خشک 35*33.434.000کابل خشک 16+25*32.982.000
کابل خشک 16+35*33.791.000کابل خشک 25+50*35.649.000
کابل خشک 35+70*37.980.000کابل خشک 50+95*311.550.000
کابل خشک 1*4179.000
کابل خشک 1.5*4221.000کابل خشک 2.5*4352.000
کابل خشک 4*4549.000کابل خشک 6*4767.000
کابل خشک 10*41.300.000کابل خشک 16*41.990.000
کابل خشک 25*43.300.000کابل خشک 35*44.400.000
کابل خشک 1.5*5279.000کابل خشک 2.5*5436.000
کابل خشک 4*5692.000کابل خشک 6*5958.000
کابل خشک 10*51.690.000کابل خشک 16*52.500.000
کابل خشک 25*54.127.000کابل خشک 35*55.607.000
کابل خشک 1.5*7430.000کابل خشک 2.5*7600.000
کابل خشک 1.5*10620.000کابل خشک 2.5*101.155.000
کابل خشک 1.5*12735.000کابل خشک 2.5*12-
کابل خشک 1*16820.000
کابل خشک 1.5*161.040.000کابل خشک 1.5*191.250.000
کابل خشک 1.5*241.470.000کابل خشک 1.5*401.344.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی 0/4*6مس29.000کابل آیفونی 0/4*8مس36.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی 0/6*2*2مس68.500کابل زمینی 0/6*2*4مس115.000
کابل زمینی 0/6*2*6مس160.000کابل زمینی 0/6*2*10مس266.000
کابل زمینی 0/6*2*15مس375.000کابل زمینی 0/6*2*20مس500.000
کابل زمینی 0/6*2*50مس1.290.000کابل زمینی 0.6*2*100مس2.500.000
کابل زمینی 0/6*2*2cca23.000کابل زمینی 0/6*2*4cca38.500
کابل زمینی 0/6*2*6cca57.500کابل زمینی 0/6*2*10cca86.000
کابل زمینی 0/6*2*15cca160.000کابل زمینی 0/6*2*20cca194.000
کابل زمینی 0/6*2*50cca470.000کابل زمینی 0/6*2*100cca940.000
کابل زمینی 0/6*2*30مس790.000کابل زمینی 0/6*2*40مس1.020.000
کابل زمینی 0/6*2*30cca320.000کابل زمینی 0/6*2*40cca405.000
کابل زمینی 0/6*2*25مس661.000
کابل زمینی 0/6*2*25cca260.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی 0/6*2*2cca22.500کابل هوایی 0/6*2*4cca39.500
کابل هوایی 0/6*2*6cca57.500کابل هوایی 0/6*2*10cca87.000
کابل هوایی 0/6*2*15cca170.000کابل هوایی 0/6*2*20cca204.000
کابل هوایی 0/5*2*30cca275.000کابل هوایی 0/5*2*50cca400.000
کابل هوایی 0/6*2*50cca480.000کابل هوایی 0/6*2*25cca270.000
کابل هوایی 0/6*2*2مس72.000کابل هوایی 0/6*2*4مس123.000
کابل هوایی 0/6*2*6مس170.000کابل هوایی 0/6*2*10مس270.000
کابل هوایی 0/6*2*15مس410.000کابل هوایی 0/6*2*20مس540.000
کابل هوایی 0/6*2*50مس1.340.000کابل هوایی 0/6*2*100مس2.640.000
کابل هوایی 0/5*2*2cca18.000کابل هوایی 0/5*2*4cca30.000
کابل هوایی 0/5*2*6cca43.000کابل هوایی 0/5*2*10cca65.000
کابل هوایی 0/5*2*15cca-کابل هوایی 0/5*2*20cca155.000
کابل هوایی 0/6*2*30cca325.000کابل هوایی 0/6*2*40cca415.000
کابل هوایی 0/6*2*30مس800.000کابل هوایی 0/6*2*40مس1.050.000
4.5c 2vمس47.0004.5c 2vcca31.000
3c 2vمس30.0002.5c 2vمس25.000
کابل هوایی 0/6*2*100cca920.000
آیفونی 0.4*6مس29.000آیفونی 0.4*8مس36.000
کابل هوایی 0/6*2*25مس682.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد 0.25*2-کابل شیلد 0.5*287.000
کابل شیلد 0.75*2106.000کابل شیلد1*2124.000
کابل شیلد 1.5*2157.000کابل شیلد 2.5*2257.000
کابل شیلد 4*2450.000کابل شیلد 6*2600.000
کابل شیلد 0.25*3-کابل شیلد 0.5*3124.000
کابل شیلد 0.75*3164.000کابل شیلد 1*3181.000
کابل شیلد 1.5*3220.000کابل شیلد 2.5*3315.000
کابل شیلد 0.5*4142.000کابل شیلد 0.75*4196.000
کابل شیلد 4*3680.000کابل شیلد 10*31.700.000
کابل شیلد 6*3880.000
کابل شیلد1*4209.000کابل شیلد 1.5*4279.000
کابل شیلد16*32.500.000کابل شیلد 25*34.200.000
کابل شیلد2.5*4423.000کابل شیلد 4*4815.000
کابل شیلد6*41.180.000کابل شیلد 10*42.220.000
کابل شیلد16*43.300.000کابل شیلد 25*45.400.000
کابل شیلد35*47.300.000
کابل شیلد 10*21.190.000
کابل شیلد 1*5290.000کابل شیلد 1.5*5372.000
کابل شیلد 0.5*5200.000کابل شیلد 0.75*5268.000
کابل شیلد 6*51.600.000کابل شیلد 10*52.750.000
کابل شیلد 2.5*5700.000کابل شیلد 4*51.140.000
کابل شیلد 0.75*6320.000کابل شیلد 1*6400.000
کابل شیلد 0.5*6260.000
کابل شیلد 1.5*6500.000کابل شیلد 0.5*7290.000
کابل شیلد 0.75*7350.000کابل شیلد 1*7420.000
کابل شیلد 1.5*7535.000کابل شیلد 2.5*71.020.000
کابل شیلد 1*8480.000کابل شیلد 1.5*8620.000
کابل شیلد 0.5*8350.000کابل شیلد 0.75*8420.000
کابل شیلد 2.5*8-کابل شیلد 0.5*10415.000
کابل شیلد 0.75*10530.000کابل شیلد 1*10610.000
کابل شیلد 1.5*10780.000کابل شیلد 2.5*101.420.000
کابل شیلد 0.5*12510.000کابل شیلد 0.75*12660.000
کابل شیلد 2.5*121.750.000کابل شیلد 0.75*14740.000
کابل شیلد 1*12710.000کابل شیلد 1.5*12890.000
کابل شیلد 1*14830.000کابل شیلد 1.5*141.030.000
کابل شیلد 0.5*16670.000کابل شیلد 0.75*16820.000
کابل شیلد 1*16990.000کابل شیلد 1.5*161.280.000
کابل شیلد 0.75*20980.000کابل شیلد 1*201.130.000
کابل شیلد 2.5*162.400.000کابل شیلد 0.5*20770.000
کابل شیلد 1.5*201.500.000کابل شیلد 2.5*202.900.000
کابل شیلد 0.5*24900.000کابل شیلد 0.75*241.150.000
کابل شیلد 1*241.350.000کابل شیلد 1.5*241.900.000
کابل شیلد 2.5*243.600.000کابل شیلد 0.5*301.190.000
کابل شیلد 0.75*301.450.000کابل شیلد 1*301.700.000
کابل شیلد 1.5*302.400.000کابل شیلد 0.5*401.610.000
کابل شیلد 0.75*402.100.000کابل شیلد 1*402.550.000
کابل شیلد 1.5*403.800.000
کابل شیلد 0.75*2*2450.000کابل شیلد 1*2*2550.000

استفاده از سیم و کابل‌های با کیفیت همواره از ملزومات صنعت برق است؛ شرکت سیم و کابل کسری از شرکت‌هایی است که کابل‌های با کیفیت و بسیار عالی متناسب با کاربرد و در انواع مختلف را تولید و روانه بازار می‌نماید. شرکت سیم و کابل کسری با هدف رفع نیاز‌های صنعتی در حوزه کابل و سیم از جمله ابزار دقیق شبکه، تلفنی و… در سال ۱۳۸۹در شهرک‌های صنعتی در شرق شهرستان سمنان تاسیس گردید.

همانطور که اشاره شد، این شرکت در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود در راستای تولید سیم و کابل‌های با کیفیت بالا و پرکاربرد آغاز کرد و مجوز فعالیت خود را از وزارت صنایع استان سمنان دریافت نمود. سیم و کابل کسری با توجه به کیفیت بالای محصولات خود همواره توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نموده و بعنوان یکی از برند‌های برتر در حوزه تولید انواع سیم و کابل در سطح کشور مطرح گردد. تمام سعی متخصصین و مهندسین این مجموعه تولید انواع کابل‌ها و سیم‌ها با بالاترین کیفیت جهت مصرف و رضایتمندی مشتریان است. در این شرکت جهت تولید سیم‌ها و کابل‌ها از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده می‌گردد، ماشین آلات و دستگاه‌های مورد استفاده در این کارخانه از نوع پیشرفته و به روزاست؛ همچنین این مجموعه مواد اولیه محصولات خود را از مرغوب ترین مواد انتخاب و استفاده می‌کند که این امر موجب افزایش کیفیت و البته رضایتمندی بیشتر مشتریان در سراسر کشور گردیده است.

خرید سیم و کابل کسری

پس از آشنایی که با این برند پیدا کردیم و برخی از محصولات این کارخانه را مورد بررسی قرار دادیم، اکنون نوبت به خرید این مدل از سیم و کابل‌هاست. فروشگاه‌های زیادی در سطح کشور اقدام به فروش این مدل از سیم‌ها و کابل‌ها با برند کسری می‌کنند که از جمله بهترین آنها فروشگاه بتاترانس در لاله زار تهران است. این فروشگاه تمامی محصولات شرکت کسری را عرضه کرده و انواع مختلف کابل‌ها و سیم‌های نام برده شده را با قیمت‌های مناسب و با بالاترین کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد. شما جهت تهیه انواع این مدل از کابل‌ها می‌توانید با مراجعه حضوری به فروشگاه بتا ترانس به راحتی هر مدل از کابل‌های مورد نظر خود را تهیه و استفاده نمایید.

لیست قیمت سیم و کابل کسری
سیم و کابل
انواع سیم و کابل

فروشگاه بتاترانس عرضه کننده انواع سیم و کابل با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در لاله زار تهران

انواع سیم و کابل کسری

در ادامه پرطرفدارترین انواع سیم و کابل کسری را بررسی می کنیم:

کابل خشک کسری

این کابل شامل یک یا چند مفتول مسی است که به شکل رشته و حالت یکدست درآمده اند. این نوع کابل ویژگی‌های خاص و ویژه ای دارد که این ویژگی‌ها عامل تفاوت آن با سایر کابل‌ها گردیده است. این کابل دارای رسانایی بسیار بالایی است و جریان برق را به خوبی از خود عبور می‌دهد. همچنین از ویژگی‌های مهم دیگر این نوع کابل می‌توان به مقاومت بالا در مقابل خوردگی و پایین بودن امکان اتصالی در این نوع کابل اشاره نمود. این نوع کابل در اندازه‌ها و ضخامت‌های متنوعی موجود است که به فراخور نیاز می‌توان از آن‌ها تهیه و استفاده نمود.

کابل خشک کسری
کابل شیلد دار کسری

کابل شیلد دار کسری

همانطور که از نام این نوع کابل مشخص است، این مدل از کابل‌ها جهت حفظ در برابر تداخلات و آسیب‌های الکتریکی و مکانیکی دارای شلید یا محافظ هستند. شیلد‌ها می‌توانند از نوع مس یا فلزهای رسانای دیگر مثل آلومینیوم باشند. این نوع کابل تولیدی در کارخانه کسری دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از این انواع دارای کاربردی متفاوت هستند.

refund
امکان مرجوع کالا

در صورتی که سفارش دریافتی کالای مد نظر شما نبود و یا هر گونه مشکلی داشت شما می توانید بلافاصله سفارش را برگردانده و وجه خود را پس بگیرید.

payment-method
پرداخت در محل

شما مشتریان عزیز می توانید وجه پرداختی را نه از قبل بلکه بلافاصله پس از دریافت سفارش خود پرداخت کنید و خریدی مطمئن را با بتاترانس تجربه کنید.

ارسال سریع

زمان یکی دیگر از ارکان مهم در فروشگاه بتاترانس می‌باشد. تمامی محصولات سفارش داده شده در سریع ترین زمان ممکنه بدون کوچک ترین آسیبی به دست مشتریان عزیز می‌رسد.

کابل افشان کسری

کابل‌های افشان، کابل‌هایی هستند که از دو یا چند سیم تک رشته افشان تشکیل شده اند که‌هادی آنها از جنس مس بوده و دارای عایق هستند. از ویژگی‌های بسیار مهم این نوع کابل‌های تولیدی در شرکت سیم و کابل کسری انعطاف پذیری بالای این مدل کابل است که امکان استفاده آنها را بالا برده است، در حقیقت موارد استفاده از این مدل کابل در مکان‌هایی است که کابل نیاز به تحرک دارد.

کابل افشان کسری

بروزرسانی 6 خرداد 1401